fbpx

CTS

 • Gạch Bông CTS-1.7

  Gạch Bông CTS: 1.7

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-1.7

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-1.9

  Gạch Bông CTS: 1.9

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-1.9

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-1.43

  Gạch Bông CTS: 1.43

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xanh
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-1.43

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-1.46

  Gạch Bông CTS: 1.46

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-1.46

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-2.1

  Gạch Bông CTS: 2.1

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-2.1

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-2.5

  Gạch Bông CTS: 2.5

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-2.5

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-2.11

  Gạch Bông CTS: 2.11

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-2.11

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-3.20

  Gạch Bông CTS: 3.20

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-3.20

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-4.x

  Gạch Bông CTS: 4.x

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-4.x

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-11.6

  Gạch Bông CTS: 4.x

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-11.6

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-13.1

  Gạch Bông CTS: 13.1

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-13.1

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-15.5

  Gạch Bông CTS: 15.5

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-15.5

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-16.4

  Gạch Bông CTS: 16.4

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xanh
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-16.4

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-22.1

  Gạch Bông CTS: 22.1

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xanh
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-22.1

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-22.5

  Gạch Bông CTS: 22.5

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xanh
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-22.5

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-22.8

  Gạch Bông CTS: 22.8

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Nâu
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-22.8

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-27.6

  Gạch Bông CTS: 27.6

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-27.6

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-58.1

  Gạch Bông CTS: 58.1

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Be
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-58.1

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-60.2

  Gạch Bông CTS: 60.2

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xanh
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-60.2

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-68.6

  Gạch Bông CTS: 68.6

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-68.6

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-76.4

  Gạch Bông CTS: 76.4

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-76.4

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-97.2

  Gạch Bông CTS: 97.2

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-97.2

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-99.1

  Gạch Bông CTS: 99.1

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-99.1

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-100.1

  Gạch Bông CTS: 100.1

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-100.1

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-115.3

  Gạch Bông CTS: 115.3

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-115.3

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-141.1

  Gạch Bông CTS: 141.1

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-141.1

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-141.3

  Gạch Bông CTS: 141.3

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-141.3

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-149.x

  Gạch Bông CTS: 149.x

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-149.x

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-184.x

  Gạch Bông CTS: 184.x

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-184.x

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-191.1

  Gạch Bông CTS: 191.1

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xanh
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-191.1

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-196.2

  Gạch Bông CTS: 196.2

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Đỏ
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-196.2

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-228.1

  Gạch Bông CTS: 228.1

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Đỏ
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-228.1

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-LG

  Gạch Bông CTS: LG

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xanh
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-LG

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-LG 1

  Gạch Bông CTS: LG 1

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-LG 1

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-LG 2

  Gạch Bông CTS: LG 2

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xanh
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-LG 2

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS-Safi

  Gạch Bông CTS: Safi

  • Kích thước: 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 x 30 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS-Safi

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2
 • Gạch Bông CTS 1.2

  Gạch Bông CTS-1.2:

  • Kích thước: 20 x 20 cm
  • Chức năng: Ốp tường, Lát Nền
  • Chất Liệu: Cement (Xi-măng)
  • Bề Mặt: Nhẵn
  • Thương hiệu: Gạch Xinh
  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

  Gạch Bông CTS 1.2

  Giá: 385,000 VNĐ440,000 VNĐ/m2

Menu chính

Logo Web1